Logo C.F. Müller

Schriftleitung

Prof. Dr. Martin Asholt, Universität Passau (Schriftleiter)

Prof. Dr. Armin Engländer, Ludwig-Maximilians-Universität München (Schriftleiter)

Prof. Dr. Michael Hettinger, Universität Mainz (Redaktion "Schrifttum")